Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy

RSM, czyli roztwór wodny saletrzano-mocznikowy, a inaczej mówiąc nawóz płynny. Mieszanina saletry amonowej i mocznika w proporcji 1:1, nawóz mineralny. Skrót RSM jest już tak często wymawiany, powszechny, że może nie warto wyjaśniać co się kryje za tymi trzema literami, ale tak dla świętego spokoju…
Przepisy regulujące zasady magazynowania RSM są de facto niezmienne od lat i tak odsyłamy do:

1) Rozporządzenia Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 896 ze zm.),

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Zbiorniki na RSM w krajobrazie polskiej wsi są bardzo różne, zazwyczaj naziemne, ale są też podziemne, nawet o bardzo dużej pojemności. Zbiorniki mogą być stalowe, jednak wymagają powłoki antykorozyjnej lub lepiej, mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Z czego to wynika? Z właściwości nawozu, który jest mniej lub bardziej agresywny wobec ścianek zbiornika, co zależy od wielu czynników, m.in. temperatury, stężenia azotu, pH.

Gdzie znaleźć podstawowe dane nt. RSM?

Warto posłużyć się tzw. Kartą charakterystyki substancji, którą dostarczy nam producent bądź dystrybutor RSM. W w/w Karcie znajdziemy praktycznie wszystkie niezbędne dane, co istotne, Karta powinna być w dyspozycji użytkownika RSM; warto o kartę poprosić przy zakupie, jeżeli nie dana nam była niejako „z urzędu”.

Z zakresu szeroko pojmowanej ochrony środowiska – kod odpadu wg obowiązującego Katalogu odpadów, w sytuacji gdy RSM będzie już odpadem a nie użytecznym nawozem: 02 01 09.

RSM podlega biodegradacji, gdy dostanie się do wód powierzchniowych powoduje spore spustoszenie z uwagi na wysokie stężenie azotanów, co skutkuje intensywnym wzrostem glonów, co w dalszej fazie może powodować znaczne obniżenie tlenu w wodzie i śmierć wielu organizmów żyjących w wodzie.

Co istotne – transport RSM nie podlega przepisom ADR/RID.

Nasza firma oferuje stalowe naziemne zbiorniki do przechowywania nawozów płynnych o objętościach do 100m3. Najpopularniejsze objętości zbiorników to V=25m, 32m3 oraz 50m3.

Zbiorniki wykonane ze stali węglowej, od wnętrza zabezpieczone farbą epoksydową odporną na działanie nawozów płynnych.
Na dennicy zamontowany zawór grawitacyjny do opróżniania zbiornika.