Miesięczne archiwum: lipiec 2014

Badania UDT w pigułce

Częstotliwość badań wykonywanych przez UDT rozpoczyna się od pierwszego badania techniczno-odbiorczego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, które to wykonuje się przed przystąpieniem do jego użytkowania. Jest to warunek uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Kolejnym badaniem, które będzie trzeba przeprowadzić to badanie okresowe, które przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211, ze zm.) i zależy od czasu eksploatacji danego urządzenia. W przypadku zbiorników stalowych podziemnych eksploatowanych powyżej 20 lat rewizję wewnętrzną i próbę szczelności przeprowadza się co 5 lat, a rewizję zewnętrzną co rok. Dla zbiorników eksploatowanych krócej niż 20 lat okresy pomiędzy kolejnymi badaniami są dłuższe – rewizja wewnętrzna i próba szczelności do 10 lat i rewizja zewnętrzna co 2 lata.Prób szczelności nie wykonuje się dla zbiorników wyposażonych w międzyścienny system wykrywania wycieku. Oprócz badań okresowych przeprowadza się badania doraźne po zakończeniu modernizacji lub naprawy zbiornika a także w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwego stanu. Badanie doraźne przeprowadza się również po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

Przeprowadzane są również kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, które to sprawdzają, czy wszystkie zbiorniki na paliwa ciekłe na stacjach paliw i w bazach paliw zostały dostosowane do wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Należy pamiętać, że nawet już zmodernizowany zbiornik musi przejść badanie techniczno-odbiorcze, w przyszłości będzie także podlegał okresowym inspekcjom.