Miesięczne archiwum: maj 2014

Cała prawda o posadowieniu zbiorników

Ze względu na fakt, że wkradło się wiele nieporozumień i niedomówień dotyczących posadowienia zbiorników na ON, chcielibyśmy tę kwestię wyjaśnić.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, a także w Polsce od roku 2004 zbiorniki plastikowe oraz stalowe podlegają następującym przepisom:

1. UDT – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

2. – prawo ochrony środowiska

3. budowlanym – Prawo Budowlane (Dz.U nr. 106, poz. 1136 z póź. zm.)

4. PPOŻ – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Ad.1. Rozporządzenie to dopuszcza do stosowania na potrzeby wewnętrzne (własne) zbiorniki dwupłaszczowe (lub jednopłaszczowe z wanną wychwytującą) posiadające stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej.

Zgodnie z w/w przepisami niedopuszczalne jest przechowywanie paliw i olejów na gospodarstawach rolnych w:

– beczkach

– mauzerach

– zbiornikch stalowych jednopłaszczowych podziemnych i naziemnych, np. niezmodernizowanych stacjach paliw

Natomiast zakupione zbiorniki dwupłaszczowe, o pojemności powyżej 2,5m3 należy zgłosić do eksploatacji w lokalnym UDT.

ad.2. przepisy mówią, że zbiorniki spełniające wymogi UDT spełniają również wymogi prawa ochrony środowiska. Należy zwrócić jednak uwagę na zapis przepisów mówiący o konieczności zgłoszenia użytkowania zbiornika do lokalnego inspektoratu OŚ. Otóż można uzyskać zwolnienie z tej uciążliwośći, dzięki uzyskaniu od dostawcy zbiornika badań powtredzających brak konieczności zgłoszenia – poziom emisji węglowodorów przy użytkowaniu zbiorników. Wykonana na zlecenei firmy INDUSTRY “analiza rozprzestrzeniania substancji” wyklucza koniecznośc dokonywania zgłoszenia.

ad.3. Ze względu na fakt, iż zgodnie z prawem budowlanym zbiorniki nie są ani budowlą ani budynkiem oraz posiadają konstrukcję przenośną (nie są na stałe związane z gruntem) nie podlegają przepisom prawa budowlanego, czyli nie wymagają pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia wymaga natomiast:

– podłoże w formie tzw. wylewki,

– instalacja elektryczna.

ad.4. Rozporządzenie określa środki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnice (w przypadku zbiorników plastikowych gaśnica o poj. 12kg), oznaczenia oraz odległości przy posadowieniu zbiornika:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej

Dodatkowo:

– Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

– Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Informacje dotyczące poszczególnych pojemności można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do zbiornika.

Niestosowanie się przez gospodarstwa rolne do w/w przepisów będzie niestety ma wymierne konsekwencje, także finansowe. Do kontroli została wyznaczona miedzy innymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodnie z ZASADAMI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI musi skontrolować min. 15 tys. gospodarstw w roku 2014 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną zredukowane płatności bezpośrednie proporcjonalnie do naruszeń. Maksymalna kwota redukcji może wynieść 5%.