Archiwa tagu: zbiorniki

Badania UDT w pigułce

Częstotliwość badań wykonywanych przez UDT rozpoczyna się od pierwszego badania techniczno-odbiorczego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, które to wykonuje się przed przystąpieniem do jego użytkowania. Jest to warunek uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Kolejnym badaniem, które będzie trzeba przeprowadzić to badanie okresowe, które przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211, ze zm.) i zależy od czasu eksploatacji danego urządzenia. W przypadku zbiorników stalowych podziemnych eksploatowanych powyżej 20 lat rewizję wewnętrzną i próbę szczelności przeprowadza się co 5 lat, a rewizję zewnętrzną co rok. Dla zbiorników eksploatowanych krócej niż 20 lat okresy pomiędzy kolejnymi badaniami są dłuższe – rewizja wewnętrzna i próba szczelności do 10 lat i rewizja zewnętrzna co 2 lata.Prób szczelności nie wykonuje się dla zbiorników wyposażonych w międzyścienny system wykrywania wycieku. Oprócz badań okresowych przeprowadza się badania doraźne po zakończeniu modernizacji lub naprawy zbiornika a także w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwego stanu. Badanie doraźne przeprowadza się również po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

Przeprowadzane są również kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, które to sprawdzają, czy wszystkie zbiorniki na paliwa ciekłe na stacjach paliw i w bazach paliw zostały dostosowane do wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Należy pamiętać, że nawet już zmodernizowany zbiornik musi przejść badanie techniczno-odbiorcze, w przyszłości będzie także podlegał okresowym inspekcjom.

 

Cała prawda o posadowieniu zbiorników

Ze względu na fakt, że wkradło się wiele nieporozumień i niedomówień dotyczących posadowienia zbiorników na ON, chcielibyśmy tę kwestię wyjaśnić.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, a także w Polsce od roku 2004 zbiorniki plastikowe oraz stalowe podlegają następującym przepisom:

1. UDT – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

2. – prawo ochrony środowiska

3. budowlanym – Prawo Budowlane (Dz.U nr. 106, poz. 1136 z póź. zm.)

4. PPOŻ – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Ad.1. Rozporządzenie to dopuszcza do stosowania na potrzeby wewnętrzne (własne) zbiorniki dwupłaszczowe (lub jednopłaszczowe z wanną wychwytującą) posiadające stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej.

Zgodnie z w/w przepisami niedopuszczalne jest przechowywanie paliw i olejów na gospodarstawach rolnych w:

– beczkach

– mauzerach

– zbiornikch stalowych jednopłaszczowych podziemnych i naziemnych, np. niezmodernizowanych stacjach paliw

Natomiast zakupione zbiorniki dwupłaszczowe, o pojemności powyżej 2,5m3 należy zgłosić do eksploatacji w lokalnym UDT.

ad.2. przepisy mówią, że zbiorniki spełniające wymogi UDT spełniają również wymogi prawa ochrony środowiska. Należy zwrócić jednak uwagę na zapis przepisów mówiący o konieczności zgłoszenia użytkowania zbiornika do lokalnego inspektoratu OŚ. Otóż można uzyskać zwolnienie z tej uciążliwośći, dzięki uzyskaniu od dostawcy zbiornika badań powtredzających brak konieczności zgłoszenia – poziom emisji węglowodorów przy użytkowaniu zbiorników. Wykonana na zlecenei firmy INDUSTRY “analiza rozprzestrzeniania substancji” wyklucza koniecznośc dokonywania zgłoszenia.

ad.3. Ze względu na fakt, iż zgodnie z prawem budowlanym zbiorniki nie są ani budowlą ani budynkiem oraz posiadają konstrukcję przenośną (nie są na stałe związane z gruntem) nie podlegają przepisom prawa budowlanego, czyli nie wymagają pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia wymaga natomiast:

– podłoże w formie tzw. wylewki,

– instalacja elektryczna.

ad.4. Rozporządzenie określa środki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnice (w przypadku zbiorników plastikowych gaśnica o poj. 12kg), oznaczenia oraz odległości przy posadowieniu zbiornika:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej

Dodatkowo:

– Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

– Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Informacje dotyczące poszczególnych pojemności można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do zbiornika.

Niestosowanie się przez gospodarstwa rolne do w/w przepisów będzie niestety ma wymierne konsekwencje, także finansowe. Do kontroli została wyznaczona miedzy innymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodnie z ZASADAMI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI musi skontrolować min. 15 tys. gospodarstw w roku 2014 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną zredukowane płatności bezpośrednie proporcjonalnie do naruszeń. Maksymalna kwota redukcji może wynieść 5%.

DOBRA RADA: posiadasz zbiornik na paliwo – koniecznie go zgłoś.

Rolnicy, wiążący swoją przyszłość z prowadzeniem gospodarstwa, muszą spełniać wiele wymogów. Z nadmiaru pracy nie zawsze są w stanie na bieżąco śledzić wszystkie przepisy. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy.

DIABEŁ TKWI W INSTALACJI

Sprawa rozbija się o słowo „instalacja”, które określa art. 3 pkt 6 POŚ.

Obiekty, które służą do przemysłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych i w związku z tym kwalifikują się jako instalacje, a emisja gazów z nich do powietrza nie wymaga pozwolenia, należy zgłosić organowi ochrony środowiska. Są nimi starosta, marszałek województwa albo RDOŚ. Obowiązek ten wynika z art. 378 ust. 1, 2 i 2a Prawa ochrony środowiska.

Czy zbiornik na paliwo jest instalacją? Jeżeli wyposażony jest w odpowietrzenie (emitor), króciec zalewowy (przepływ paliwa z cysterny do zbiornika), dystrybutor (przepływ paliwa ze zbiornika do baku pojazdu), to w przypadku lokalizacji w jednym miejscu w zakładzie spełnia definicję „instalacji”. Nie ma to znaczenia, że można go przestawiać.

Zgłoszenie reguluje Prawo ochrony środowiska. Musi ono zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Właściciel jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia zbiornika przed rozpoczęciem jego eksploatacji.

BEZ ZGŁOSZENIA:

Instalacje nie wymagające zgłoszenia to m. in.

 • instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 • instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 • instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 Mg;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy;
 • instalacje do oczyszczania ścieków;
 • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;
 • garaże.

DSC_0025

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

D20010627Lj

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

D20100880