Archiwa tagu: zgłoszenie

DOBRA RADA: posiadasz zbiornik na paliwo – koniecznie go zgłoś.

Rolnicy, wiążący swoją przyszłość z prowadzeniem gospodarstwa, muszą spełniać wiele wymogów. Z nadmiaru pracy nie zawsze są w stanie na bieżąco śledzić wszystkie przepisy. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy.

DIABEŁ TKWI W INSTALACJI

Sprawa rozbija się o słowo „instalacja”, które określa art. 3 pkt 6 POŚ.

Obiekty, które służą do przemysłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych i w związku z tym kwalifikują się jako instalacje, a emisja gazów z nich do powietrza nie wymaga pozwolenia, należy zgłosić organowi ochrony środowiska. Są nimi starosta, marszałek województwa albo RDOŚ. Obowiązek ten wynika z art. 378 ust. 1, 2 i 2a Prawa ochrony środowiska.

Czy zbiornik na paliwo jest instalacją? Jeżeli wyposażony jest w odpowietrzenie (emitor), króciec zalewowy (przepływ paliwa z cysterny do zbiornika), dystrybutor (przepływ paliwa ze zbiornika do baku pojazdu), to w przypadku lokalizacji w jednym miejscu w zakładzie spełnia definicję „instalacji”. Nie ma to znaczenia, że można go przestawiać.

Zgłoszenie reguluje Prawo ochrony środowiska. Musi ono zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Właściciel jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia zbiornika przed rozpoczęciem jego eksploatacji.

BEZ ZGŁOSZENIA:

Instalacje nie wymagające zgłoszenia to m. in.

 • instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 • instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 • instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 Mg;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy;
 • instalacje do oczyszczania ścieków;
 • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;
 • garaże.

DSC_0025

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

D20010627Lj

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

D20100880